Plogbillsrörelsen Hemsida | Plogbillsaktioner | Aktiv/Stöd | Nyheter | Arkiv | Länkar | English/Español

Nyheter

Anmälan av TV programmet "Reportrarna"

Mediagruppen i Svärd till Plogbillar anmäler härmed TV-programmet Reportrarna som sändes den 19 jan 1999, kl 20.00 i TV2. Vi menar att programmet är både partiskt och osakligt. Här presenteras problemen i den ordning som de kommer upp i programmet. Vissa problem kommer upp vid flera tillfällen och då behandlas de under en och samma rubrik.

"Sabotörerna, sabotage"

Genomgående i programmet benämns plogbillsaktivisters agerande som sabotage. Detta är ett genomgripande problem i programmet. Programmet kallades "Sabotörerna".

Sabotage betyder enligt Nationalencyklopedin: "Anonym skadegörelse eller passivt motstånd." Det innebär alltså att försvåra och fördyra en verksamhet (att minska vinsten för ett företag) utan att bli upptäckt. Plogbillsaktivister har dock många gånger framhävt att de alltid agerar öppet och utan våld, något som inte framgår av programmet. Eventuellt använder "Reportrarna" sabotage i en juridisk betydelse. Men ingen av plogbillsaktivisterna har blivit dömda för sabotage så även i detta fall är benämningen osaklig.

Bilder visas från en lägenhet i Hammarkullen. Jonas Olsson säger: "Vi har läst på internet att de ska göra ett sabotage…" Detta kan omöjligen vara sant. Något sådant står inte på våra hemsidor.

Jonas Olsson fortsätter: "Här förbereder deras kamrater ett sabotage fast de kallar det för nånting annat." Påståendet är felaktigt eftersom mötet som filmades handlade om att planera mediastrategier.

Jonas Olsson säger om plogbillsaktivister: "De har en egen terminologi. De talar om civil olydnad, medborgar inspektion, vapeninspektion, nedmontering, avrustning osv." Han tycks mena att denna terminologi inte är korrekt. Hans egen benämning (sabotage) framställs som den den korrekta, den opartiska.

"Struntar i lagen"

Bo Holmström säger i inledningen: "Man struntar fullständigt i vad lagen säger." Detta är inte en korrekt återgivning av hur plogbillsaktivister ser på lagen i ett demokratiskt samhälle. I programmet fick ingen från Plogbillsrörelsen bemöta detta och redogöra för sin syn på lagen.

"Ungdomar", ohederlighet.

Bo Holmström fortsätter: "Vi ska ge er en inblick i de ungas värld i Reportrarna ikväll och där man alltså icke riktigt kan förklara vad demokrati är och där man gärna inte lämnar tillbaks allt om man får fel på en hundralapp."

Plogbillsrörelsen påstås alltså bestå av ohederliga människor som dessutom inte vet vad demokrati är. Inga belägg för detta redovisas. Och ingen från Plogbillsrörelsen får möjlighet att bemöta påståendet.

Att kalla Plogbillsrörelsen för "de ungas värld" är felaktigt då de flesta plogbillsaktivister i Sverige är över 25 år. Detta tycks vara ett sätt att framställa rörelsen i en viss dager.

Begreppet demokrati

Bilder visas från en lägenhet i Hammarkullen. Jonas Olsson säger: "De har en egen tolkning av begreppet demokrati." Här ger Jonas uttryck för sin egen uppfattning. När Plogbillsaktivister talar om demokrati så hänvisar de bl a till rättsprofessorn Aleksander Peczenik (se not 1), rättsfilosoferna Jürgen Habermas och John Rawls som alla menar att menar att civil olydnad är nödvändigt i en demokrati. Plogbillsaktivisternas tolkning av demokrati är alltså knappast deras egen och de hävdar att de i intervjuer med Jonas Olsson berättat mycket om detta men att det blivit bortklippt.

"Avhoppare", "Sekt"

Bilder visas när Mia Thelander går nerför trappor. Jonas Olsson säger: "Forskaren berättar att det finns avhoppare inom Plogbillsrörelsen ungefär som avhoppare från sekter. Och att det finns de som blivit psykiskt knäckta av att vara aktiva inom den här rörelsen."

Om nu Mia Thelander sagt detta – varför får hon inte säga det med egna ord i programmet? Självklart finns det människor som lämnar Plogbillsrörelsen, men att kalla dem för avhoppare och dra en parallell till sekter ger budskapet att det skulle vara svårt att lämna rörelsen. Ordet "sekt" är starkt värdeladdat och anklagelsen blir inte bemött i programmet. Syftet verkar återigen vara att få Plogbillsrörelsen att framstå på ett visst sätt.

"Aktionen misslyckad"

Bilder visas från aktionen i Barrow. Jonas Olsson säger: "… Så det är ingen överdrift att påstå att aktionen blev misslyckad." Här ger Jonas Olsson uttryck för sin åsikt. Plogbillsgruppen menar att aktionen var lyckad utifrån deras synvinkel, något som inte framgick av programmet.

Viktig information som utelämnats

Ickevåld och civil olydnad är centrala begrepp för att förstå Plogbillsrörelsens arbetssätt. Aktivisterna uppger att de i intervjuer talat mycket om vad civil olydnad och ickevåld innebär för dem. De har också tagit avstånd från sabotage, hemliga och våldsamma aktioner. Detta framkommer inte i programmet.

Helhetsintryck

"Reportrarna" skildrar två olika fenomen och diskuterar dem gemensamt utan att skilja på dem. Beskrivningar av Djurrättsrörelsen varvas med beskrivningar av Plogbillsrörelsen på ett sätt som gör det svårt att hålla isär vad som är vad. Helhetsintrycket av programmet blir att både Plogbillsrörelsen och Djurrättsrörelsen är våldsam, aggressiv, hemlig och odemokratisk.

Journalisterna i programmet tar ställning för att Plogbillsrörelsen och Djurrättsrörelsen är ett och samma fenomen och att dessa sätt att agera är oförenligt med demokrati. Plogbillsaktivisterna menar dock att det är olika fenomen som behöver diskuteras var för sig, något som inte framgår av programmet.

Pga av sammanblandningen blir all kritik som riktas mot djurrättsrörelsen också riktad mot Plogbillsrörelsen. För den oinsatte tittaren är det dock svårt att bedöma hur mycket av all kritik som framförs i programmet som faktiskt är relevant för Plogbillsrörelsen.

Hans Leander
Mediagruppen i Svärd till Plogbillar

Not 1 Aleksander Peczenik är professor i allmän rättslära på Juridikum i Lund och har skrivit ett stort verk om rättsfilosofi som våra blivande domare, åklagare och advokater får läsa i sin utbildning. Han visar där att civil olydnad är en del av en rättsstat. Aleksander Peczenik, Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, Stockholm: Fritzes 1995, s 521-563.

 


Farwell to Arms

Sidans topp