Kvinnoplogbillsgruppen
"SÅ VÄLJ DÅ LIVET!"
Presenterar sig och sitt arbete

Innehållsförteckning

 • Hovrättsrättegång den 25 februari 1999
 • Varför vi överklagade tingsrättens dom
 • Dom från Karlskoga tingsrätt
 • Inför rätta...
 • Hela himlen blev svart (Fatima Gusmão berättar om den indonesiska invasionen av Östtimor)
 • En liten del av vapenexportens konsekvenser
 • Svensk vapenexport
 • Vapenexport i strid med riktlinjerna
 • Vapenexport till Indonesien
 • Varför Östtimor?
 • Plogbillsgruppen Så Välj Då Livet
 • Bofors
 • Hur gick aktionen till?
 • Så välj då livet (sång)
 • Litteratur
 • Vad kan jag göra då?
 • Plogbillsgruppen Så välj då livet i hovrättsrättegång

  Rättegången ägde rum i Hallsberg den 25 februari 1999, klockan 9.00. Det var en bra stämning, det verkade som parterna lyssnade på varandra. Åklagaren yrkade på fängelsestraff för Cecilia Redner. Hon och Marija Fischer yrkade att de skulle frikännas då de handlat med stöd av nödparagrafen för att hindra att människor i Östtimor dödas av Bofors vapen.

  Dom meddelas den 11 mars kl 14.00.

  Kort resumé av vad som hänt:

  19 april 1997: Studerande Marija Fischer och prästen Cecilia Redner gick in på Bofors fabriksområde i Karlskoga för att symboliskt avrusta en fartygskanon av samma typ som Sverige exporterat till Indonesien. Syftet med aktionen var att uppmana till reaktioner och åtgärder som resulterar i att all vapenexport till Indonesien upphör.

  25/2 – 98: Tingsrättens dom föll. Cecilia dömdes till 100 dagsböter, skyddstillsyn och skadestånd. Marija dömdes till 80 dagsböter, villkorlig dom och att tillsammans med Cecilia betala skadeståndet.

  18/3 – 98: Så välj då livet överklagar domen.

  23/3 – 98: Åklagaren överklagar Cecilias dom. Han yrkar ”att hovrätten med ändring av tingsrättens dom måtte ådöma Cecilia Redner ett fängelsestraff.”

  29/4 – 98: Cecilias skyddstillsyn dras in i väntan på hovrättsförhandlingarna.

  Våren –99: Våra vittnen, Henrik Westander och Josè Ramos Horta, avslås.

  Mer information om denna aktion finns på deras hemsida.
   

  Varför vi överklagade

  Ur domen –
  "De har påstått att kanoner av ifrågavarande slag används av
  Indonesiens krigsmakt för att döda människor. Detta får sägas äga sin
  riktighet. För att en handling ska vara en nödvärnshandling fordras
  emellertid att den utgör en försvarsåtgärd riktad mot den som ger upphov
  till nödvärnsrätten. /---/ Nöd kan emellertid alltjämt föreligga om
  tredje mans rättssfär angrips (jfr Strahl, Allmän straffrätt i vad angår
  brotten, Lund 1976, s. 394): En nödhandling måste emellertid vara
  försvarlig. För försvarlighet erfordras att handlingen på något sätt
  verksamt syftar till ett avvärjande av skada eller fara. Som vapen på
  annat sätt kan anförskaffas utgör en handling som innefattar försvårande
  för dess anskaffande på en ort ej ett avvärjande av skada eller fara
  därför. Således föreligger redan till följd härav ej någon nödsituation
  i straffrättslig mening."

  Marija Fischer svarar: Inte ens i domen ifrågasätts att Bofors vapen dödar i
  Indonesien, Istället avslogs vårt åberopande av nöd med argumentet att
  den indonesiska krigsmakten hade kunnat köpa vapen någon annan stans,
  Det är fel. ISP godkände följdleveranser till Indonesien på grund av att
  den indonesiska krigsmakten skulle vara tvungen att byta vapensystem om
  de inte fick reservdelarna från Bofors. Det skulle bli för dyrt för
  Indonesien, och Bofors« konkurrenskraft på den internationella marknaden
  skulle minska, Förutom att den krassa, ekonomiska vinningen får styra på
  de mänskliga rättigheternas bekostnad håller inte domens resonemang, och
  vi bär frias.
   
   

  Fällande dom mot plogbillar

  Den 25 februari meddelades domen mot de båda plogbillsaktivisterna Marija Fischer, studerande från Göteborg och Cecilia Redner, präst från Örebro. Marija Fischer som stod åtalad för medhjälp till försök till grov skadegörelse samt brott mot samhällsviktig anläggning dömdes till villkorlig dom och åttio dagsböter. Cecilia Redner som stod åtalad för försök till grov skadegörelse samt brott mot samhällsviktig anläggning dömdes till skyddstillsyn och etthundra dagsböter. Ett skadestånd på 38 000 skr utdömdes också. Eftersom de båda åtalade erkänner sina handlingar men bestrider brott kommer domen att överklagas.

  - Jag anser att vår aktion främjar de mänskliga rättigheterna. Det svenska rättsväsendets uppgift borde också vara att främja de mänkliga rättigheterna, även utomlands. Därför borde vi ha frikänts, menar Marija Fischer.

  De båda kvinnorna gick natten till den 19 aplril 1997 in på Bofors område i Karlskoga med intentionen att avrusta en fartygskanon av samma typ som Bofors ett år tidigare fått tillstånd av regeringen att exportera till Indonesien. Inne på området planterade de ett äppelträd, men blev sedan avbrutna i samband med att de försökte ta sig in i den byggnad där de trodde att fartygskanonerna fanns.

  I sitt försvar hävdade de båda åtalade att de skulle frikännas med hänvisning till att deras handlingar skedde i nöd. Lagen om nöd innebär att man är skyldig att ingripa då man vet att ett brott håller på att begås eller vid risk för annan skada på människa eller egendom. Varje svensk medborgare är t ex skyldig att ingripa när folkmord eller medhjälp till folkmord håller på att begås. (Lagen kom till efter Nürnbergrättegångarna.)

  - Att fria Bofors, ISP (Inspektionen för strategiska produkter dvs fd Krigsmaterielinspektionen) och regeringen, trots att de brutit mot riktlinjerna för svensk vapenexport, och fälla oss visar tydligt rättens inställning. Den har värderat kostnaden den möjliga avrustningen av en kanon högre än en omvärdering av fortsatt medhjälp till folkmord och brott mot de mänskliga rättigheterna för befolkningen i Indonesien och på Östtimor, hävdar Marija Fischer.

  Aktionen genomfördes i syfte att förhindra Sveriges fortsatta militära stöd till diktaturstaten Indonesien genom försäljningen av vapen. Indonesien ockuperar sedan 1975 grannlandet Östtimor, där närmare en tredjedelav befolkningen beräknas ha dött till följd av ockupationsmaktens brutalitet. Åklagaren yrkade på villkorlig dom samt dagsböter. Bofors krävde de åtalade på 38 000 kronor i skadestånd.

  Plogbillsrörelsens användande av civil olydnad innebär att lagbrott alltid sker öppet och utan våld, dvs aktivisterna står för sina handlingar och ingen skadas eller hotas av aktionen. Med civil olydnad sätts demokratiska processer i gång och syftet är att lagar eller tolkning av lagar ska ändras eller nya politiska beslut fattas.

  - Vi måste överklaga, avslutar Marija Fischer.

  Inför rätta

  Natten till 19 april 1997 gick Marija Fischer och Cecilia Redner från kvinnoplogbillsgruppen Så Välj då Livet! in på Bofors vapenfabriksområde i Karlskoga. Där planterade de ett äppelträd och försökte avrusta en fartygskanon av det slag som exporteras till Indonesien. Plogbillsgruppen har sedan augusti 1996 arbetat för att stoppa den fortsatta vapenexporten till Indonesien.

  Kl 13:30 onsdagen den 18 februari i Karlskoga tingsrätt tas målet mot Så Välj då Livet! upp. Åtalspunkterna mot Marija och Cecilia är medhjälp till försök till grov skadegörelse och brott mot skyddslagen av samhällsviktiga anläggningar respektive försök till grov skadegörelse och brott mot skyddslagen av samhällsviktiga anläggningar.

  Indonesien har sedan 1975 ockuperat grannön Östtimor. Till följd av ockupationen beräknas mellan 200.000 och 300.000 östtimoreser ha dött. Rapporter om grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna har aldrig upphört att komma från området.

  Samma år som de två östtimoresiska frihetskämparna biskop Bélo och José Ramos Horta fick Nobels fredspris (1996) exporterade Bofors enligt Svenska Freds vapen för 57 miljoner kronor till Indonesien. Detta trots att både Bélo och Hortas har uppmanat europeiska länder att sluta sälja vapen till Indonesien.

  För mer information: Marija Fischer 0704-272282
   
   

  Himlen blev svart

  Javaneserna kom den 7 december 1975, från skyn, från havet, i tanks, i flygplan. Så många och på alla sätt. Varför kom de, så många mot oss så få, om meningen inte var att döda oss alla? Himlen var svart som ett stort paraply av alla fallskärmar, vi kunde inte se något annat, fler och fler, tusentals och åter tusentals av gröna fallskärmar.

  Våra Falintilstyrkor skjuter dem och en del är döda eller sårade när de når marken. Några landar framför vårt hus. De ser mycket underliga ut, rakade huvuden med bara litet hår framtill. Vi förstår inte deras språk men de skriker åt oss, vi tror de vill ha vatten och mat. De ser panikslagna ut, överraskade, som om de inte visste att de kommit hit för att starta krig. En soldat som överlevt skriker ¹minatu, minatu¹ till mig. På tetum betyder det tjänare.

  Jag går in och viskar till José att vi måste lägga oss ned och gömma oss, för jag tror att de här främlingarna kommer att döda oss alla. Den 8 december blir det tyst i några timmar. Sedan hör vi skottlossning, jag tror att det är automatvapen, inte bara enstaka skott, och vi hör folk skrika, barn som gråter och hundar som skäller. Jag sade till José, ¹vi måste fly, vi måste ta oss härifrån¹.

  Små flygplan flyger mellan Dili och bergen, jag räknade till elva stycken. De har kulsprutor framtill och på sidorna, och de släpper bomber. De skjuter och dödar alla människor de ser. Vi var många som flydde undan soldaterna. Vi kryper och springer för att ta skydd från hus till hus och från ett träd till nästa. Hundratals människor som springer. Flygplanen skjuter och många blöder. Javaneserna förföljde oss, kom efter oss med vapen.

  De var för att döda, inte för att slå ned stridigheter, vi stred inte. Vi visste inte ens hur vi skulle försvara oss, vi hade aldrig dödat någon. Ibland lyckade vi åla oss fram, som en orm som ringlar fram på marken från ett gömställe till ett annat. Fatima Gusmao berättar om den Indonesiska invasionen

  Tillbaka till toppen
  Tillbaka till huvudsidan

  En liten del av vapenexportens konsekvenser

  Indien: Beställde 20 stycken MIG-29 attackplan från Ryssland. För samma kostnad hade alla de 15 miljoner flickor i Indien som inte får utbildning idag få grundutbildning.

  Malaysia: Beställde två krigsfartyg från Storbrittanien. För samma kostnad hade de fem miljoner invånare som saknar rent vatten kunnat få det i 25 års tid.

  Pakistan: Beställde 40 Mirage 2000E stridsflygplan och tre TRiparte flygplan från Frankrike. För samma kostnad hade 55 miljkoner invånare kunnat få rent vatten under två år, 20 miljoner par kunnat få råd om familjeplanering, 13 miljoner människor fått mediciner och 12 miljoner barn grundutbildning.

  Tillbaka till toppen
  Tillbaka till huvudsidan

  Svensk vapenexport

  Svensk lag förbjuder vapenexport. Men, 1995 exporterade Sverige vapen för 3 313 000 000 kronor, och beviljade export för 8 083 000 0001 . Det utfärdas alltså en hel del tillstånd av kringgåendet av denna lag, och det finns fyra huvudsakliga riktlinjer som reglerar detta. För att få exportera vapen till ett land måste det vara en stat :
 • som inte befinner sig i väpnad konflikt med annan stat
 • som inte är invecklad i internationell konflikt som kan befaras leda till väpnad konflikt.
 • som inte har inre oroligheter
 • där det inte förekommer omfattande och grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna.
 • Dessa riktlinjer bör följas2, men det övergripande syftet med riktlinjerna är "att ge en stabil och generell grund för tillståndsprövningen"3 . (Några rader längre ned står det också att vikt skall fästas vid de mänskliga rättigheterna i landet, ändå exporterade Sverige under 1996 vid minst tre tillfällen krigsmateriel till Indonesien.)
 • Tillbaka till toppen
  Tillbaka till huvudsidan

  Export i strid med riktlinjerna

  Ett antal av köparna av svenskt krigsmateriel har väpnade konflikter. Indien och Pakistan strider t.ex. i det delade Kashmir, och trots att båda dessa stater har ²inre väpnade oroligheter² och denna konflikt av den amerikanska säkerhetstjänsten ses som världens farligaste exporterar Sverige vapen till båda. Mexiko har inre väpnade oroligheter och USA är, som den enda kvarstående supermakten, definitivt inblandad i ²konflikt som kan befaras leda till väpnad konflikt². (1995 exporterade Sverige krigsmateriel för 117 300 000 kronor till Indien, 35 900 000 kronor till Pakistan och 518 100 000 kronor till USA. )

  1993 granskade Amnesty international och Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen om det förekom ²omfattande och grova kränkningar av mänskliga rättigheter² i de stater som Sverige exporterade krigsmateriel till. I granskningen kom de fram till att det i 14 av Sveriges köparstater 1993 förekom ²omfattande och grova kränkningar av mänskliga rättigheter². Dessa stater var Bahrein, Bangladesh, Brasilien, Colombia, Indien, Indonesien, Sydkorea, Kuwait, Mexiko, Nepal, Pakistan, Saudiarabien, Tunisien och Venezuela.

  Den socialdemokratiska kongressen 1993 ville att det inte ska exporteras miltärt materiel till ²stat som undertrycker mänskliga rättigheter², och denna mer restriktiva formulering skulle utesluta ytterligare sju av Sveriges kunder, nämligen Argentina, Chile, Förenade Arabemiraten, Quatar, Singapore, Thailand och Uruguay. (Till saken hör också att Singapore är Sveriges absolut största kund. Vi har levererat vapen och annat militärt materiel för 1 553 400 000 kronor 1993-95.)

  Den 31 december 1993 fanns det 33 stater i världen som varken hade anslutit sig till någon internationell konvention eller undertecknat något internationellt föredrag om respekt för mänskliga rättigheter, och av dessa var 12 godkända för svenska vapenexport. Dessa var Bahrein, Bangladesh, Förenade Arabemiraten, Kuwait, Malaysia, Oman, Pakistan, Quatar, Saudiarabien, Singapore och Thailand. Sverige är också ett av de få i-länder som trots det kalla krigets slut ökar sina militärutgifter, och att man inte ens från svenskt militärt håll anser att det finns ett militärt hot mot Sverige. Anledningen till detta är att den svenska krigsindustrin är fast i ett antal stora och kostsamma militära projekt såsom JAS (c:a 67 000 000 000) och Ubåt 2000.

  Tillbaka till toppen
  Tillbaka till huvudsidan

  Svensk vapenexport till Indonesien

  Under 50-talet var Indonesien den största köparen av svenskt krigsmateriel i tredje världen. Mellan 1963 och 1965 var Indonesien i krig med Malaysia vilket innebar ett tillfälligt stopp av de svenska leveranserna. 1965 tog Suharto makten, och under hans väg till envåldshärskare dog minst 500 000 människor.

  Med detta som bakgrund skedde i princip ingen export av svenska vapen till Indonesien fram till 1975. Vid denna tid liberaliserades attityden till svensk vapenexport. Sverige började exportera vapen till tidigare stängda länder som Iran, Brasilien, Argentina och Indonesien. I mars 1976 gjorde UD och den socialdemokratiska regeringen klart att leveranser till Indonesien var orimliga med bakgrund av att Indonesien några månader tidigare invaderat Östtimor.

  I april -78 ger dock den borgerliga regeringen Bofors det första stora exporttillståndet. 1982 får Sverige återigen en socialdemokratisk regering, och p.g.a. oerhört litet information kunde komma ut ur Östtimor ansåg man att läget där var lugnt. I början av 80-talet exporterades därför reservdelar och ammunition till Indonesien. Däremot fick inga nya vapen exporteras.

  I juni 1985 ansöker Bofors om tillstånd för två nya kanonkontrakt. Denna avslås, och de ansöker igen samma år under förevändningen att även de civila handelskontrakten skulle kunna drabbas om kanonkontrakten stoppades. Mats Hellström, då ansvarig minister för vapenexporten, säger ändå nej. I januari -86 ansöker då Bofors om tillstånd för att utföra en övningskanon, och i och med att tillstånd ges till denna kanon anser regeringen, som kör över Hellström, en vecka senare att export av ytterligare 16 kanoner är helt OK.

  Under slutet av 80-talet fördes en mer restriktiv vapenexportpolitik än tidigare, och inga nya avtal skrevs med Indonesien, men i början av 90-talet börjar den borgerliga regeringen föra en mer liberal politik. Socialdemokraterna är i opposition och ofta kritiska, och då de -94 kommer till makten förs under 7-8 månader en striktare politik. Under oktober -95 ges dock tillstånd för export av robotar under förevändning att det är följdleveranser, och 18 april -96 ges tillstånd till export av tre fartygskanoner.

  Tidigt våren -97 tas frågan om fortsatta leveranser av krigsmateriel till Indonesien upp i exportkontrollrådet. Efter debatt visar det sig att alla partier utom socialdemokrater och moderater är emot. Tidigare under våren hade Leif Pagrotsky, minister med speciellt ansvar för vapenexport, sagt att det inte skulle bli några följdleveranser om fyra partier var emot. Nu var det fem, men eftersom krigsmaterielinspektör Staffan Sohlman beslutar att inte rådfråga rådet har ännu inget beslut fattats.

  Tillbaka till toppen
  Tillbaka till huvudsidan

  Varför Östtimor?

  Sedan den sjunde december 1975 ockuperar Indonesien Östtimor. Nio dagar efter det att Östtimor utropat sig som självständiga efter att ha varit Portugals koloni i mer än 500 år invaderar indonesiska trupper ön, och sedan dess har mellan 200 och 250 000 östtimoreser, ungefär en tredjedel av den dåvarande befolkningen, dödats.
  En mängd människorättsorganisationer, bl.s. Amnesty International och Internationella Juristkommissionen, har kritiserat detta och de omfattande kränkningarna som fortsätter på Östtimor.

  FN har aldrig erkänt Indonesiens suveränitet över området utan har sex gånger 1975-78 uppmanat dem att utan dröjsmål dra tillbaka sina trupper, och fyra gånger 1979-82 erkänt det östtimoresiska folkets rätt till självbestämmande och självständighet. FN:s kommission för mänskliga rättigheter har också kritiserat kränkningarna av de mänskliga rättigheterna.

  Trots detta exporterar Sverige vapen till Indonesien. Mellan 1978 och 1986 exporterade Bofors 45 fartygskanoner, 84 luftvärnsrobotar och tre anti-ubåtsraketer till ett värde av 600 000 000 kronor till Indonesien. Enligt gerillan i Östtimor har de svenska kanonerna använts i kriget.

  Indonesien var mellan 1986 och 1995 stängt för vapenleveranser, men under 1995 och 1996 godkändes export av både luftvärnsrobotar och fartygskanoner. Under 1995 var exporttillstånden värda 54 100 000 kronor, och under det första halvåret 1996 exporterades för 57 100 000 kronor. 1996 fick två östtimoreser, José Ramos Horta och biskop Bélo, Nobels fredspris som ett erkännande för deras kamp för sitt folks rätt till liv och självständighet.
  1996 exporterade Bofors vid tre tillfällen militärt materiel till Indonesien. Tidigt våren 1997 skulle frågan om fortsatta följdleveranser av militärt materiel till Indonesien avgöras, men inget beslut har ännu offentliggjorts.

  Enligt svensk lag är det ju förbjudet med vapenexport, men det kan tillåtas om ingen väpnad konflikt eller omfattande och grova kränkningar av mänskliga rättigheter föreligger. Ingenting tyder på att dessa kriterier uppfylls i Indonesien, och det betyder att Bofors, Inspektionen för Strategiska Produkter (f.d. Krigsmateriel Inspektionen) och riksdagen inte upprätthåller lagen. Vi kan inte bara se på.

  Tillbaka till toppen
  Tillbaka till huvudsidan

  Så Välj Då Livet

  Plogbillsgruppen "Så välj då livet" bildades under hösten 1996. I augusti träffades en grupp kvinnor i Uppsala för att bilda en plogbillsgrupp. Det är inte ovidkommande att de fyra kvinnorna i plogbillsgruppen Seeds of Hope ungefär en månad tidigare hade frigivits i England.

  Vår grupp utkristalliserade sig och blev till slut Elsa Sara, Cecilia och Marija som bestämde sig för att göra en aktion mot Bofors riktad mot deras export till Indonesien. Sedan dess har vi arbetat hårt med att samla material, kontakta Bofors, polisen, politiker, andra fredsorganisationer, göra studiebesök och mycket mera. Det har varit spännande, jobbigt och roligt. Det här är vår hemsida.

  Vår grupp består av kvinnor med olika bakgrund och med skiftande erfarenheter av civil olydnad. Vi bor på litet olika ställen, och har därför haft våra möten på litet olika ställen, och är både studenter och förvärvsarbetande. Under processen från gruppens bildande till aktionens genomförande har mycket hänt. Många svåra frågor och tankar har dykt upp, och vi har hamnat i situationer som ibland varit nya och skrämmande. Vi har också haft mycket roligt tillsammans. Vi har träffat många intressanta människor, lärt oss mycket, varit med om spännande upplevelser och kommit att lära känna varandra. Vi har känt att det varit nödvändigt att försöka skapa en trygg grupp för att vi ska kunna genomföra den här aktionen.

  Vi tror inte att arbete med civil olydnad är till för en speciell kategori människor som är kapabla till exceptionell styrka, uppoffringar och orubbat mod. Vår grupp består av människor med svagheter och rädslor, och vi har aktivt arbetat med att inte göra det svårare för oss än nödvändigt. Därför är det viktigt att vi är en grupp där vi kan stötta varandra genom de svårigheter som är nödvändiga i processen. Detta är också en av anledningarna till att vi beslutat göra en lågriskaktion. För att uppnå denna trygghet har det varit viktigt att alla i gruppen ska ha samma inflytande; att ingen blir förbisedd eller överkörd.

  Vi har strävat efter att motarbeta förtryck inom gruppen såväl som i vapenexportsammanhang. Därför har vi också valt att arbeta utifrån konsensusmodellen. Sedan bildandet i augusti har vi träffats en gång i månaden, utom i december, och har utgått från olika temata. Förberedelserna har också inneburit en hel del arbete mellan mötena, såsom att ta fram information, kontakta personer, fixa lokaler och andra mer eller mindre praktiska göromål.

  Med vår aktion vill vi inge hopp, uppmana andra människor att engagera sig för att Sverige ska sluta exportera vapen, speciellt till diktaturer och länder där brott mot de mänskliga rättighterna förekommer, och försöka få till stånd en dialog om ifall det verkligen är hållbart att satsa så mycket pengar på den militära sektorn. Här nedan kan du läsa vad vi gjort för att arbeta för detta:

  Tillbaka till toppen
  Tillbaka till huvudsidan

  Bofors

  Bofors Företaget Bofors grundades 1646 i Karlskoga. Till en början producerades huvudsakligen järn, eftersom Karlskoga ligger i det järnmalmsrika Bergslagen, och tillverkningen av krigsmaterial började i större omfattning under slutet av 1800-talet. Alfred Nobel köpte företaget 1894, och i och med detta började produktionen till största delen att bestå av stål, krut och kanoner. 1883 kom den första kanonordern, och två år senare skedde företagets första export av vapen. Idag är 90% av produktionen militär, och 34% exporteras. Bofors har dock tillverkat andra produkter än vapen under större delen av företagets historia, bl.a tandkräm och en motorplog(!), och då de flesta i-länder rustar ned efter kalla krigets slut kommer Bofors att behöva satsa på civil produktion i framtiden. Idag är ungefär 10% av produktionen civil, men den civila verksamheten får allt större betydelse för företaget, och för moderbolaget Celsius. Bl.a. tillverkar Bofors plastpåsar, krockkuddar och delar till värmeelement av gamla minor och gammal ammunition.
  Tillbaka till toppen
  Tillbaka till huvudsidan

  Hur gick aktionen till?

  (Denna text skrevs inför aktionen.) Vi, Marija Fischer och Cecilia Redner från plogbillsgruppen ³Så välj då livet², kommer att gå in på Bofors område i Karlskoga. Vi vill där symboliskt avrusta en fartygskanon av samma typ som Sverige exporterat till Indonesien, och vi vill med denna aktion uppmana till reaktioner och åtgärder som resulterar i att all vapenexport till Indonesien får ett slut.

  När vi kommer fram till staketet som går runt Bofors område kommer vi, om det är möjligt, att klättra över det. Då lägger vi en bultsax som vi har med oss bredvid stängslet. I annat fall klipper Cecilia ett hål i det. Om vi på något sätt blir stoppade kommer Marija att möta dem som vill avbryta oss, medan Cecilia fortsätter klättra eller klippa.

  När vi kommit in på Bofors område kommer vi att plantera ett äppelträd. Med denna handling vill vi visa att ett område där vapen, vars uppgift är att utplåna liv, tillverkas kan användas på ett annat mycket bättre sätt. Äppelträdet ser vi också som en symbol för den mänskliga kunskapen, som om den används på rätt sätt kan betyda mycket gott. Vi tror att det finns enormt mycket kunskap på Bofors, som kan användas till andra ändamål än att tillverka vapen. Ett äppelträd är också något som ger frukt som människor kan äta. En anledning till att så många människor inte kan äta sig mätta, är de oerhörda summor pengar som läggs ner på vapenindustrin.
  Om vi på något sätt blir stoppade under tiden vi planterar trädet kommer Cecilia gå fram till dem som vill stoppa oss medan Marija fortsätter plantera.

  När vi planterat trädet vill vi hänga upp en fredstrana, som "Så välj då livet" tillsammans har gjort, i det. Efter vi har planterat äppelträdet och hängt upp fredstranan i det kommer vi att försöka hitta fartygskanoner av samma typ som exporterats till Indonesien. Om vi lyckas med detta kommer Cecilia att symboliskt avrusta en av kanonerna. Det gör hon genom att med en vanlig hammare slå ett slag på den. Om vi hittar vapen som inte är av samma typ som de som exporterats till Indonesien kommer vi att lägga hammaren bredvid vapnet. Genom detta vill vi visa att vi tycker att alla vapen borde avrustas. Men vi vill inte avrusta vapen som vi inte känner till.

  Vid den avrustade kanonen kommer vi att lägga skriften "Kvinnor och barn på Östtimor" som getts ut av Östtimorkommitten. I det står det om situationen för kvinnor och barn på Östtimor, som ockuperats av Indonesien sedan 1975. Genom denna handling vill vi ge röst till dessa människor.

  När vi blir upptäckta kommer vi att bjuda vakter och poliser på äppelkaka och kaffe. Dessa saker har vi under den tidigare delen av aktionen förvarat i plastpåsar tillverkade av LIAB i Lindesberg. Dessa plastpåsar är tillverkade av plast från destruerade minor.

  Vi kommer inte att lämna Bofors område före vi blivit arresterade. Vid gripandet kommer vi inte att göra något motstånd, och vi kommer att acceptera eventuella påföljder.

  Tillbaka till toppen
  Tillbaka till huvudsidan

  Så välj då livet (en sång av Per Harling)

  När rustningar ökar i massvältens tid, har någon valt fel. När fredsivrarkrafter har vinning på krig, har någon valt fel. När videons bilder ger näring åt våld, har någon valt fel. När säkerhet råder med vapenkontroll, har någon valt fel.

  refräng: Så välj då livet, för Guds skull, Livet! Initiativet tas nu! Så välj nu framtid, för din skull framtid. Valet för alltid görs nu. Så välj nu framtid, för din skull framtid. Valet för alltid gör du!

  När sjöar försuras och haven dör ut har någon valt fel. När skogar föärvissnar minut för minut har någon valt fel. När moln från Ukraina bär död i sitt stoft har någon valt fel. När säkerhet råder med vapen kontroll har någon valt fel.

  Tillbaka till toppen
  Tillbaka till huvudsidan

  Litteraturlista

  Surviving Indonesia´s Gulag..................................................................Carmel Budiardo

  Ulydige kvinners makt....................................................................Anne-Dorte Christensen

  International Law and the Question of East Timor...................................CIIR/IPJET

  Greenham Women Everywhere..................................................................Alice Cook m.fl.

  Prisons that Could not Hold..........................................................................Barbra Demig

  Vapenexport bulletinen(utkommer fortlöpande)..........Karin Eliasson & Henrik Westander

  Handbok i civil olydnad...................................................................................Per Herngren

  Socialt försvar..................................................................................................Jörgen Johansen

  Swords into Plowshares...................................................................................Art Laffin m.fl.

  Social Defence- Social Change........................................................................Bryan Martins

  Livets väv..........................................................................................................Pam McAllister

  This River of Courage............................................................................................-"-

  Den nödvändiga olydnaden...............................................................................Maria Modig

  Vad är rätt?..................................................................................................Alexander Perczenik

  Making Europe Unconquerable.......................................................................Gene Sharp

  Indonesia´s Forgotten War: The Hidden History of East Timor......................John Taylor

  Indonesien i fickformat(sept.-94)..................................................Utrikespolitiska Institutet

  Fred med jorden..........................................................................Elin Wägner och ElisabetTamm

  Seeds of Hope-East Timor Ploughshares..................................................Angie Zelter m.fl.

  Tillbaka till toppen
  Tillbaka till huvudsidan

  Vad kan jag göra då?

  Om du också tycker att det behöver göras något åt den svenska vapenexporten får du här några tips på vad du kan göra: Email: kontakt@plowshares.se
  Tillbaka till toppen
  Tillbaka till huvudsidan