Plogbillsgruppen Dansa och Sjung
Till plogbillsrörelsens sida Startsida Nyheter Bilder Aktiv

Rapport från Vapeninspektionsgruppen

KLE 03-04

Inledning

Författarna till denna rapport har deltagit i ett arbete med vapeninspektioner i Sverige under 2003 och 2004. Vapeninspektionerna har varit koncentrerade till tre orter med omfattande vapenproduktion; Karlskoga, Linköping och Eskilstuna. I den här rapporten presenterar vi några av våra idéer och slutsatser från detta arbete.

Denna rapportdel är offentlig och får kopieras och spridas fritt. Mer detaljer såsom kartor och skisser finns i en intern rapport. Plogbillsgrupper och andra fredsgrupper är välkomna att kontakta oss för mer detaljerad information, till exempel i samband med plogbillsaktioner eller vapeninspektioner.

Vad är en vapeninspektion?

Inspirationen till att göra vapeninspektioner kommer från FN. FN:s vapeninspektioner är främst inriktade på kontroll av så kallade ABC-stridsmedel. (atomvapen, biologiska vapen och kemiska vapen) Det är uteslutande fattiga länders vapenproduktion som kontrolleras.

Vi menar att även konventionella vapen behöver kontrolleras. De flesta som blir dödade i krig faller offer för konventionella vapen. Dessutom är det här i den rika delen av världen som större delen av världens vapenproduktion äger rum. 

Målet med att genomföra vapeninspektioner är att åstadkomma en effektiv kontroll av tillverkningen och spridningen av vapen avsedda för krigsföring, och i förlängningen att förhindra krig, till exempel genom att avrusta vapnen. Vapeninspektionen går ut på att ta reda på vilka vapen som produceras och hur de skulle kunna oskadliggöras.

En vapeninspektion kan bestå av att vi besöker en vapenfabrik utvändigt, gör intervjuer och ordnar möten med lokalbefolkning på orten, samt går igenom dokument. För att få en konkret uppfattning om vilka vapen som faktiskt finns på plats i fabriken behövs också platsundersökningar på insidan av vapenfabriken. Sådana besök på insidan av fabriksområdet är vanligen olagliga och utgör därmed en civil olydnadshandling.

Civil olydnad

Civil olydnad innebär att öppet och utan våld bryta mot en lag, norm eller order. Allt arbete med vapeninspektioner sker öppet. I de flesta fall har det varit möjligt att ostört promenera in genom grindarna eller krypa under ett stängsel, undersöka området, och därefter ta sig ut igen. Vi har då inte bedömt det som nödvändigt att tillkalla vakt eller polis, utan har fortsatt till nästa vapenfabrik. Men ibland kan det vara nödvändigt att klippa upp ett stängsel eller forcera ett lås. Vid sådana ingrepp stannar vapeninspektörerna kvar på plats för att informera om vapeninspektionen och ta ansvar för eventuell skadegörelse.

Ickevåld

Vapeninspektioner utförs alltid med ickevåld. Det innebär bland annat att inspektionerna utformas så att vi inte tar några risker med människors liv och hälsa. Deltagarna genomgår ickevåldsträning och förberedelser så att de är väl förberedda för att uppträda lugnt och fredligt även vid stressade situationer. Ickevåld omfattar även att undvika och stoppa psykiskt och muntligt våld, såsom att hota, smäda eller moralisera över meningsmotståndare. Ickevåldsriktlinjerna brukar också uppmana till att avstå från handlingar som kan skapa otrygghet, till exempel att ropa slagord, att springa eller göra häftiga rörelser och att använda skyddsutrustning eller maskering. 

Avrustning och plogbillsaktion

Avrustning av vapen kan utföras industriellt och med regeringars fulla stöd. Men det finns också vanliga människor som beslutat sig för att, med ickevåld och civil olydnad, påbörja avrustningen av vapen på egen hand. Dessa människor ingår i en folkrörelse som kommit att kallas plogbillsrörelsen.

En plogbillsaktion innebär att med hjälp av något verktyg, vanligen en hammare, oskadliggöra ett vapen. Plogbillen är den metalldel på en plog som används för att plöja marken. Uttrycket ”plogbillsaktion” kommer från talesättet att ”svärd ska smidas om till plogbillar”. Aktionen syftar symboliskt till att vapen ska byggas om till något nyttigt och användbart. 

Plogbillsaktioner är vanligen en civil olydnadshandling. De som deltar i aktionen förbereder sig för fängelsestraff om det skulle vara så att domstolen betraktar handlingen som olaglig. Fängelsestraffet blir då en del av aktionen och en utmaning till andra att fortsätta avrustningen. Det har också hänt att plogbillsaktivister blivit frikända i rättegång. En plogbillsaktion kan alltså, efter rättslig prövning, visa sig vara fullt laglig.

Avgränsningar

Våra vapeninspektioner har utförts i nära samarbete med plogbillsrörelsen. Tanken är att den information vi får fram ska fungera som underlag för plogbillsgrupper när de fattar beslut om plogbillsaktioner. 

Vi har inriktat oss på att kartlägga vapen avsedda för export. Ett motiv till detta är att svenska exportvapen ofta kommer till direkt användning i krig. Det finns också ett ganska brett folk ligt motstånd vilket gör att det skulle vara möjligt att nå demokratiskt fattade beslut om stopp för svensk vapenexport. Plogbillsgrupper i Sverige har ofta valt att prioritera avrustning av vapen avsedda för export.

En annan avgränsning har varit att hitta sådana vapen som kan avrustas med enkla medel och utan risk. Det bör också finnas en tydlig koppling till användningen i krig. Vi har därför koncentrerat oss på offensiva vapen såsom kanoner, automatvapen och stridsflygplan. 

Vapeninspektionerna har varit koncentrerade till tre orter med omfattande vapenproduktion och export: Karlskoga, Linköping och Eskilstuna. 

Om de vapenproducerande företagen

Kanontillverkningen i Karlskoga har rötter ända från 1600-talet. Det dominerande företaget hette tidigare Bofors, men är numera uppdelat på olika enheter. Den huvudsakliga vapenproduktionen äger rum inom företagen Saab Bofors Dynamics och Bofors Defence. Kanonfabriken har en mycket dominerande ställning. Karlskoga har varit ett utpräglat brukssamhälle där Bofors stod som garant för social välfärd och trygghet och bruksandan lever delvis kvar än idag.

Före detta Gevärsfaktoriet i Eskilstuna ägs numera av Saab Bofors Dynamics. Det är ett relativt lite företag, med c:a 63 anställda, som värnar om ”familjekänslan”. 

I Linköping har vi framförallt intresserat oss för JAS-fabriken som tidigare tillhörde Saab Military Aircraft och industrigruppen JAS, men vilka numera heter Saab Aero, respektive Gripen International. Saab har en lång tradition som tillverkare av stridsflygplan för det svenska försvarets räkning. Företaget har en stark ställning både ekonomisk och som symbol för högteknologi och utveckling. Linköping är till befolkningen Sveriges femte största stad, vilket gör den stor nog att även ha plats för fredsvänner och JAS-motståndare av olika slag.

De vapen vi anser lämpliga för plogbillsaktioner är: 

Karlskoga

Haubits 77b – en kanon som tidigare har exporterats till Indien och där långt skridna planer finns på ytterligare export, samt ev. licenstillverkning.

AT4 Pansarskott – Exporteras till USA och har använts i kriget mot Irak.

Sjökanon 57 (3 mm) – Kontrakt finns på export till USA för användning i kustbevakning.

Robot 70 – Har exporterats och fortsätter exporteras till diverse olika länder.

Eskilstuna

Granatgeväret Carl-Gustav – Kontrakt slöts om export till Indien i mars 2002. Det svenska granatgeväret har använts i ett stort antal krig runt om i världen. 

Linköping

Stridsflygplanet JAS 39 Gripen. (Förkortningen JAS står för Jakt, Attack, Spaning) – Produktion pågår för svenska försvarets räkning, men kontrakt om export är slutet med Sydafrika, Ungern och Tjeckien. Diskussioner pågår också med Brasilien, Thailand och Bulgarien.

Slutsatser

För att åstadkomma en effektiv kontroll över vapenproduktion i och vapenexport från Sverige skulle det behövas fler och tätare vapeninspektioner. Vapeninspektionerna har hittills inte följts upp av någon plogbillsaktion, vilket är synd eftersom delar av den information vi fått fram ganska snabbt blir inaktuell. Vapenfabrikerna har inga stora lager med vapen och vill som andra företag ha så korta leveranstider som möjligt. Uppgifterna i den här rapporten var någorlunda aktuella i januari 2004. För att lokalisera vapen inför en plogbillsaktion kommer kompletterande platsundersökningar att behöva genomföras.

Men vi har skaffat oss en god uppfattning om i vilka byggnader vapen troligen kan påträffas, vilka stängsel och dörrar som behöver forceras, samt hur larmsystem och bevakning är organiserat. Vi har därför mycket värdefull information att bistå med till dig som är intresserad av att vara med i en plogbillsaktion.

Inbjudan

Vill du starta en vapeninspektionsgrupp eller en plogbillsgrupp? Vi bistår gärna med råd och tips. Rapportförfattarna:

Ulrika Hävre, tel: 0485 – 56 12 33
Igge Olsson, tel: 0304 – 371 78

  

Sidans topp